Integritetspolicy för Treat:Oh

Inledning:
Treat.Oh är en plattform och en mötesplats för företagen Tjänsteutövaren och Kunden. Med Tjänsteutövare menas bland annat frisörer, skönhetsvård, makeup, nagelbehandlare. Med Kunden menas den som använder sig av Tjänsteutövarens tjänster genom en bokning av de erbjudna tjänsterna via Treat:Oh. Denna tjänst för bokning (även kallad ”bokningstjänsten) drivs och ägs av Treat.Oh AB (i detta avtal även benämnt ”Treat:Oh”. Treat.Oh är registrerat i Sverige med organisationsnummer 559280–8413 och vår registrerade adress Albygatan 120,172 63 Sundbyberg.

Villkor och bestämmelser
Följande villkor och bestämmelser reglerar användningen av Bokningstjänsten. Bokningstjänsten tillhandahålls av Treat.Oh på uppdrag av de Tjänsteutövare som är publicerade och registrerade på Treat.Oh och som erbjuder bokning och betalning av sina tjänster.

Genom att använda Bokningstjänsten anses du som kund ha godkänt dessa villkor och bestämmelser, det vill säga användarvillkoren.

De tjänster som du bokar genom att använda dig av Bokningstjänsten tillhandahålls av Tjänsteutövaren direkt och inte av Treat.Oh.

När du använder Bokningstjänsten för att boka en tjänst hos den Tjänsteutövaren du har valt, ingår du och Tjänsteutövaren därför ett direktavtal som Treat.Oh inte utgör part till. Treat.Oh är således enbart en plattform för möte mellan dig som Kund och den som erbjuder en viss tjänst.

Eftersom ditt avtal som kund är tecknat direkt med Tjänsteutövaren ska alla frågor som du kan tänkas ha i förbindelse med din bokning ställas direkt till Tjänsteutövaren med användande av de kontaktuppgifter som anges i e-postbekräftelsen, hemsidan eller via någon av de andra angivna kommunikationskanalerna som Treat.Oh erbjuder. Vi förbehåller oss rätten att annullera bokningar eller initierade betalningar och utan några föregående meddelande till dig säga upp eller begränsa, suspendera eller avsluta din tillgång till hela eller delar av Bokningstjänsten om vi får anledning att tro att du missbrukar Bokningstjänsten eller om du överträder dessa Användarvillkor.

Vi förbehåller oss även rätten att spärra din tillgång till vår Tjänst samt i tillämpliga fall alla användar-ID och lösenord som utfärdats till dig om du enligt vår uppfattning har underlåtit att följa något av villkoren i detta Avtal.

Användning av Treat.Oh
Du som Tjänsteutövare och Kund är skyldig att följa följande:
• Du måste säkerställa att alla uppgifter som du lämnar till Treat.Oh är sanna och korrekta.
• Du som Kund och Tjänsteutövare är skyldig att följa de avtal som du ingår med Treat.Oh.
• Du som Tjänsteutövare får inte bedriva falsk eller vilseledande marknadsföring.
• Du är minst 18 år.

Avbokning:
Samtliga behandlare skall uppge sin avbokningspolicy. Om inget anges är det 24h som gäller enligt allmänna villkoren. Rättigheter och skyldigheter Kundens rättigheter och skyldigheter Du som kund måste säkerställa att alla uppgifter som du lämnar till Treat.Oh är sanningsenlig och korrekt. Det åligger kunden och behandlaren att föra all kommunikation genom Treat.Ohs kanaler. Du som kund måste respektera och följa ”Tjänsteutövarens” avbokningsregler.

Om betalning inte initieras vid bokningstillfället gäller respektive Tjänsteutövares individuella avbokningsregler, dessa regler framkommer på varje Tjänsteutövares bokningssida och på bokningsbekräftelsen. Kommer du inte till Tjänsteutövaren till den bokade tiden äger Tjänsteutövaren rätt att debitera en ”no-show”-avgift, motsvarande kostnaden för tjänsten.

Tjänsteutövarens rättigheter och skyldigheter:
Tjänsteutövaren äger rätt att på Treat.Oh lägga upp en annons och vara bokningsbar.
Tjänsteutövaren skall så snabbt som möjligt, helst inom 90 minuter besvara kunden vid en bokning för att bekräfta eller neka behandling med innehåll av priset och de innehåll som behandlarens utbud innefattade vid tiden för bokningsförfrågan.
Tjänsteutövaren erhåller rätten att när som helst ta bort lediga bokningsbara tider.
Tjänsteutövaren beräknar själv samtliga priser för sina tjänster. Inom ramen av priserna skall resekostnaden, fördröjning samt övriga kostnader ingå i det totala priset som de olika tjänsterna erbjuds gentemot kund.
Tjänsteutövaren äger rätt att avboka en bokad tid upp till 48 timmar utan några konsekvenser eller påföljder.
Tjänsteutövare äger ej rätt till att efter det att avtal slutits mellan parterna (bokningstjänsten) genomföra pristillägg. Ansvarsfriskrivning
Treat.Oh åtar inget ansvar för eventuella skador, kostnader eller förluster som du åsamkas eller drabbas av till följd av virus eller skadlig programvara som du eller din dator drabbas av genom att ansluta dig till eller använda vår Tjänst. I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss från allt ansvar till följd av förlitande på något innehåll tillgängligt via Bokningstjänsten. Du bär hela risken för fullständigheten, riktigheten eller användbarheten i fråga om allt innehåll som du använder dig av via vår Tjänst. Under inga omständigheter tar vi ansvar för eventuella följdskador, oförutsedda skador eller särskilda skador eller för förlust av rörelsevinst, produktionsavbrott, förlust av affärsinformation, förlust av data eller förlust av någon förmån till följd av din användning eller oförmåga att använda våra Tjänster. Treat.Oh friskriver sig från all ansvar för de merkostnader som eventuellt kan aktualiseras i samband med av avbokning.

Treat.Oh friskriver sig från all ansvar för det fall att användningen av en viss produkt eller tjänst har åsamkat personskada. Eventuella skadeståndsanspråk skall således riktas direkt till Tjänsteutövaren. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Din fortsatta användning av vår Tjänst efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av dessa ändringar. Tack för ditt förtroende och för att du använder Treat.Oh!